برای سال های من در هنرهای رزمی مشغول بود و

دیده می شود بسیاری از هنرمندان رزمی که در اندازه کافی خوب نیست

شکل به دفاع از خود.

امروزه آن را به نظر می رسد کمی متفاوت است زیرا از انفجار

از مخلوط هنرهای رزمی و بسیاری از هنرهای رزمی سنتی

امروز دور و چند میان.

اما اگر شما به عقب بسیاری از سال ها پیش از هنرمندان رزمی شد

هسته سخت و در برخی از کشورها آن را هنوز هم، با این حال برای پیدا کردن که

نوع آموزش هسته سخت امروز، در هنرهای سنتی دشوار است

را پیدا

افسانه هنرهای رزمی آموزش دیده سخت روزمره، اغلب به عنوان

ممکن است و این مردان از آهن ساخته شده بود، این مردان عنوان شد

سخت آنها آمده است.

بیشتر دانش آموزان مدارس قدیمی هنرمندان رزمی آموزش دیده با استفاده از وزن بدن خود را

به آموزش و این مردان جسمی و ذهنی دشوار است.

این است که چرا هنرهای رزمی و آموزش وزن بدن دست به دست

آنها حرکات بدن طبیعی است.

هنرهای رزمی بدن در ضربات مختلف پرتاب angles-،

مشت، ضربات ارائه نخ ریسی، جهش، و غیره، بدن باید

جسمی و ذهنی برای این نوع از آموزش مطبوع شود.

فردی که در هنرهای رزمی درگیر نیاز به یک هسته ای قوی،
.
انعطاف پذیری، قدرت، استقامت عضلانی و تهویه بی هوازی [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] یک تمرین که شما می توانید انجام دهید دقیقه ۶ چک روده تمرین [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] این تمرین شما نیاز به یک کیف سنگین: [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱ ضربه دقیقه و پانچ کیسه تمام کردن. [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱ شنا سوئدی دقیقه (به عنوان بسیاری که ممکن است). [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱ دقیقه در کیسه. [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱ دقیقه جک پریدن . [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱ دقیقه در کیسه. situps به [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] ۱ دقیقه است. [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] این دور ۶ دقیقه از درد دشوار است. [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] اگر شما لازم نیست یک کیسه سنگین فقط پرتاب به عنوان بسیاری از مشت و لگد

به عنوان شما می توانید برای ۱ دقیقه است. [۱۹،۴۵۹،۰۰۳] [۱۹،۴۵۹،۰۰۱] این یک دور استراحت ۲ دقیقه پس از آن ۳ تا ۵ دور تکرار

این نوع از آموزش شما را در به مبارزه با بیماری در دریافت هیچ

تخت است.

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما